Föreningens Stadgar

Föreningens Stadgar

S T A D G A R för idrottsföreningen Kvarken

 

§ 1 Föreningens namn och hemort

Föreningen, vars namn är IF Kvarken r.f., har till hemort Replot kommun i Vasa län. Till föreningens verksamhetsområde hör dessutom Björköby kommun.

§ 2 Föreningens syftemål och verksamhet

Föreningens syftemål är att arbeta och verka för alla former av fysisk fostran inom sitt verksamhetsområde, genom att med iakttagande av lag och god sed:

1. Främja den fysiska fostran och hälsoarbetet.

2. Tillvarataga och utveckla medlemmarnas andliga egenskaper.

3. Väcka medlemmarnas sociala och kulturella intressen.

4. Gynna utbildandet av framstående idrottsmän.

Detta syftemål söker föreningen förverkliga genom att:

- anordna kroppsövningar, kurser, klubbverksamhet, utfärder, fester och uppvisningar samt tävlingar

- handha sådana uppgifter, vilka i enlighet med föreningens syfte är av gemensamt intresse för medlemmarna, utan att förskaffa deltagarna vinst eller annan omedelbar ekonomisk nytta.

Föreningen har rätt att mottaga donationer och testamenten, att besitta fast egendom, samt att med vederbörligt tillstånd bedriva kiosk- samt härbärgerings- och förplägnadsrörelse ävensom att anordna lotterier och penninginsamlingar.

§ 3 Sektioner

Inom föreningen kan bildas oregistrerade sektioner för de olika idrottsgrenarna om verksamhetens omfattning anses påkalla detta. Föreningens styrelse fastställer stadgar och ger direktiv beträffande sektionernas verksamhet.

§ 4 Medlemmar

Rätt att inträda i föreningen som medlem tillkommer envar person som åtnjuter medborgerligt förtroende och som godkännes av styrelsen som medlem, dock inte personer som uteslutits ur annan förening för brott mot amatörbestämmelserna, inte heller omyndig person mot förmyndarens vilja. Envar som godkännes som medlem erlägger en inskrivningsavgift om 200 mark och förbinder sig att årligen betala den på årsmötet för ett år i sänder fastställda medlemsavgiften.

Understödjande medlemskap beviljas sådana personer som årligen erlägger den på årsmötet för detta ändamål bestämda avgiften eller en engångsavgift om 1.000 mark och som godkännes av styrelsen.

Till hedersmedlem i föreningen kan på förslag av styrelsen antas person som visat stort intresse för föreningen och dess verksamhet om tre fjärdedelar (3/4) av de vid föreningsmöte närvarande medlemmarna förenar sig om beslutet.

§ 5 Styrelsens sammansättning och uppgifter

Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse, vars uppdrag sträcker sig till följande årsmöte och som består av:

1. ordförande jämte högst

2. åtta (8) ordinare medlemmar och

3. sex (6) suppleanter.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande och rätt att bland personer utanför styrelsen utse en sekreterare och en kassör. På samma sätt kan tillsättas en ombudsman och övriga funktionärer om verksamheten anses vara av en sådan omfattning att föreningens verksamhet härigenom främjas.

Styrelsen åligger att i enlighet med lag och föreningens stadgar samt föreningsmötets anvisningar omsorgsfullt handha föreningens angelägenheter. Till dess uppgifter hör bl.a:

    •    att övervaka föreningens verksamhet;
    •    att föra medlemsförteckning;
    •    att sköta föreningens ekonomi och svara för förvaltningen av föreningens medel och egendom;
    •    att uppgöra föreningens årsberättelse, som jämte revisionsberättelsen skall föredras vid årsmötet;
    •    att till medlemmar lämna uppgifter om föreningens syftemål och åligganden;
    •    att övervaka att medlemmarna verkar i enlighet med föreningens stadgar och följer givna direktiv;
    •    att anta nya medlemmar;
    •    att utfärda kallelse till föreningens möten;
    •    att skrida till sådana åtgärder som är i överensstämmelse med föreningens syftemål och som gagnar föreningen.

Styrelsen är beslutför då minst 5 medlemmar är närvarande vid mötet. Som styrelsens beslut gäller den mening, som understödes av de flesta rösterna. Faller rösterna lika avgöres val genom lottning, medan i övriga frågor den uppfattning vinner, som ordföranden ansluter sig till.

§ 6 Föreningsfunktionärernas uppgifter

Ordföranden åligger bl.a:

    •    att låta utfärda kallelse till föreningsmöten och styrelsesammanträden, väl förbereda de frågor som skall behandlas samt att leda förhandlingarna;
    •    att övervaka att besluten protokollföres och verkställes;
    •    att se till att sektionerna och andra underlydande har goda instruktioner och tillfredsställande utför det arbete som tilldelas dem;
    •    att granska och bestyrka räkenskaperna och övervaka att föreningens ekonomiska intressen tillvaratas;
    •    att övervaka att föreningen och dess medlemmar följer idrottens lagar och hedrar sin rörelse.

Viceordföranden fullgör vid förfall för ordföranden dennes åligganden.

Sekreteraren skall vara ordförandens främsta hjälpreda och plikttroget, utan dröjsmål, verkställa de uppdrag som anförtros honom. Till hans uppgifter hör bl.a.:

    •    att sköta de till sekretariatet hörande ärendena;
    •    att föra protokoll vid sammanträden och efter ordförandens anvisningar verkställa fattade beslut;
    •    att föra medlemsförteckning;
    •    att vårda föreningens arkiv.

Kassören bär i första hand ansvaret för skötseln av föreningens ekonomi. Hans uppgift är bl.a:

q att handha föreningens räkenskaper enligt utfärdade föreskrifter och inför föreningens styrelse ansvara för föreningens kassa och värdehandlingar;

    •    att sköta föreningens utbetalningar och inkassera fodringar;
    •    att uppgöra rapporter om föreningens ekonomi;
    •    att föra förteckning över föreningens inventarier;
    •    att tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper senast den 10 oktober;

Revisorerna åligger:

q att granska föreningens räkenskaper, värdehandlingar och egendom;

q att granska styrelsens protokoll och kontrollera om de i dem införda besluten överensstämmer med föreningens stadgar och är förenliga med föreningens intressen;

    •    att granska om styrelsen skött kontrollen över räkenskaperna regelbundet och effektivt;
    •    att senast en (1) vecka före årsmötet till styrelsen avgiva skriftlig berättelse över granskningen.

Eventuella av styrelsen utsedda funktionärer erhåller sina föreskrifter av styrelsen och ansvarar inför denna att uppdragen verkställes.

§ 7 Tiden för räkenskapernas avslutande

Föreningens räkenskaper avslutas den 30 september och skall tilhandahållas revisorerna senast den 10 oktober.

§ 8 Föreningens namntecknare

Föreningens namn tecknas av endera föreningens ordförande eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören. Föreningens namntecknare bör åtnjuta medborgerligt förtroende samt ha uppnått myndig ålder.

§ 9 Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålles årligen inom oktober månad på av styrelsen fastställd dag och ort. Vid årsmötet upptas följande ärenden till behandling:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2. Val av två protokolljusterare.

3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet.

4. Föredragning och godkännande av styrelsens årsberättelse.

5. Föredragning av revisionsberättelsen.

6. Fastställande av bokslutet.

7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen.

8. Val av ordförande för styrelsen.

9. Val av medlemmar och suppleanter i styrelsen.

10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

11. Behandling av styrelsens förslag till arbetsplan för det kommande året.

12. Behandling av styrelsens förslag till budget för det kommande året.

13. Fastställande av årsavgiftens storlek.

14. Val av representanter till Österbottens idrottsdistrikts av Finlands Svenska Centralidrottsförbund årsmöte.

15. Val av representanter till årsmöten hållna av sådana till CIF anslutna förbund i vilka föreningen är medlem.

16. Övriga föreslagna ärenden.

Medlem, som önskar få någon fråga upptagen till behandling vid årsmötet, bör skriftligen anhålla därom hos styrelsen mins en (1) vecka före mötet.

Föreningen sammanträder till extra föreningsmöte då styrelsen anser skäl därtill föreligga eller då minst en tiondedel (1/10) av de till föreningen anslutna medlemmarna skriftligen anhåller därom hos styrelsen för behandling av visst uppgivet ärende. Vid föreningens möten har alla de medlemmarm vilka betalat den av årsmötet fastställda årsavgiften, en röst. Medlems rösträtt kan inte utövas av ombud eller målsman. Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta röster avges om inte annorlunda bestämmes i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning medan i andra frågor den mening gäller som ordföranden biträder.

Vid föreningsmöten får medlem inte delta i avgörande av fråga, i vilken hans enskilda fördel kan råka i konflikt med föreningens. Styrelsemedlem får ej heller delta i val av revisor. Beslut, som kränker tredje mans rätt eller utan medlems samtycke minskar honom tillförsäkrad särskild förmån i föreningen eller hans likställighet med föreningens övriga medlemmar, är ogiltigt.

§ 10 Sammankallande av föreningsmöte

Kallelse till föreningens möten bör uppsättas på en allmän anslagstavla på orten eller kungöras i en på orten utkommande tidnings minst fjorton (14) dagar före mötet. Vid kallelse till extra föreningsmöte skall i kallelsen anges de frågor som upptas till behandling.

På föreningsmöte får ej beslut fattas om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösning, ej heller om köp, försäljning eller inteckning av fastighet eller i övriga viktiga ärenden där ej sådant ärende är i kallelsen särskilt nämnt.

§ 11 Medlems rätt att delta i tävlingar

Föreningsmedlem får inte representera föreningen i allmänna tävlingar och uppvisningar utan styrelsens medgivande.

§ 12 Medlems uteslutning

Styrelsen kan utesluta medlem från föreningen:

    •    om han inte rättar sig efter föreningens stadgar, styrelsens beslut eller funktionärernas berättigade föreskrifter;
    •    om han underlåter att fullgöra de förpliktelser han genom sitt inträde i föreningen påtagit sig;
    •    om han bryter mot Finlands Svenska Centralidrottsförbunds stadganden om tävlingsrätt och representation;
    •    om han uppträder så, att idrottens anseende därigenom nedsättes eller om han genom sitt beteende inom eller utanför föreningen avsevärt försvårar föreningens verksamhet.

Beslut om uteslutning, vilket bör meddelas i rekommenderat brev, anses ha kommit vederbörande till del fem (5) dagar efter det brevet avsänts.

Person som uteslutits har rätt att inom en (1) månad efter det beslutet anses ha kommit honom till del till föreningens möte besvära sig häröver.

I beslutet bör nämnas hur och inom vilken tid med beslutet missnöjd har rätt att besvära sig.

§ 13 Ändring av stadgarna

Förslag om ändring av dessa stadgar bör skriftligen göras hos styrelsen, som därefter skall uppta förslaget till behandling vid föreningsmöte. För bifall till ändringsförslag fodras minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Beslut om ändring av dessa stadgar bör senast en månad efter det ärendet behandlats inlämnas till Justitieministeriets föreningsregisterbyrå för godkännande.

§ 14 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen bör fattas vid två föreningsmöten vilka hålles med minst en (1) och högst tre (3) månaders mellanrum. För bifall till förslag härom fodras vid vartdera mötet minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla annan på föreningens hemort verkande förening, vilken arbetar för främjande av fysisk fostran eller användas för sådant ändamål § 2 i dessa stadgar förskriver. Beslut härom fattas vid föreningens sista möte.

§ 15 Övriga bestämmelser

I övrigt tillämpas stadgandena i gällande föreningslag.

  Renskrivet, enligt orginal stadgar, 6.12.2000 Annette Rönn sekreterare